The Social History Workshop

קוזמא, ליאת. “מה עושים עם מתנגדי החיסונים? מעוררים אמון.” הארץ (הסדנה להיסטוריה חברתית), 2017. http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.3429841Abstract

בדומה לשיח הרווח בקרב מתנגדי החיסונים, ההיסטוריה של ראשית הרפואה המדעית המודרנית במזרח התיכון רצופה מפגשים רוויי חוסר אימון בין ציבורים שונים לבין רופאים וממסד רפואי שנתפסו כמשרתי אינטרסים זרים